MEST FOR LÆRERE*)Hovedadministrasjonen av Itslearning er lagt til Bærum kommune sentralt, som tar seg av å rykke opp elevene til neste skoleår, arkivere gamle fag, importere nye fag og eksportere informasjon til karakterutkrifter og vitnemål. Informasjonen som ligger i itslearning hentes hver kveld fra det skoleadministrative systemet, som vedlikeholdes av skolekonsulenten på skolens kontor.

Øvrige lokale tilpasninger gjøres delvis av skolens egen itslearning-administrasjon, kontaktlærere og den enkelte faglærer. Denne oversikten har til hensikt å klargjøre ansvarsforholdene og å være en sjekkliste for overganger mellom skoleår og oppstart av nye terminer. Se eventuelt også egen oversikt over rutiner for adminstrativ oppfølging av fraværsføringen.

Innstillinger av fag ved oppstart


Rutinene for innstillinger henger sammen med hvilke rom/fag som skal brukes til hva.

Hovedregelen er at både fravær, lekser og anmerkninger føres i klasserommet.
Unntaket er andre fremmedspråk og valgfag, som fører fravær, lekser og anmerkninger i sitt eget rom.

I de øvrige enkeltfagene skal det verken føres fravær, legges inn anmerkninger eller tilknyttes lekser. Innstillingene i hvert enkelt fag må forholde seg til dette, og funksjonen 'bruk fraværsrapportering' må skrus enten av eller på gjennom hvert fags innstillinger.
 • Fagene bruker 'planleggeren' både til årsplan og som periodeplan.
 • Lekser føres i kalenderen, som en avtale. Husk å tilpasse tidsrommet og å knytte til riktig fag.
 • I fag hvor det ikke skal gis terminkarakter, skal det heller ikke brukes vurderingsoversikt.

Nytt skoleår


Alle fagene opprettes automatisk, med elever og én ansvarlig lærer. Alle senere endringer og feil må rettes opp fra det skoleadministrative systemet på kontoret - deretter synkroniseres de automatisk med itslearning i løpet av kvelden.

Dersom du skal ha et fag som du ikke finner i itslearning, kan det skyldes at du ikke er koblet til som lærer. Hvis du er hovedlærer, tar du kontakt med kontoret. Hvis du er tolærer, eller vil ha innsyn fordi du er del av et team, tar du kontakt med fagets hovedlærer - som kan legge deg til som deltaker.

Enkeltfag (faglærere)


Dette gjelder for alle fag det skal gis karakter i, unntatt valgfag og annet fremmedspråk (se lengre ned)
 • Legge til termin
 • Importere kompetansemål (Innstillinger > Mål)
 • Innstillinger > Fagegenskaper og funksjoner:
  Fjerne - ta bort - avmerking for 'Bruk fraværsføring' (skal ikke brukes)
 • Melde inn evt. tolærer og andre lærere som skal ha tilgang/innsyn.
 • På dashbordet: "Oppslag", "planlegger", "oppfølgingsoppgaver" og "siste endringer".

Spesielt for norsk og engelsk: Ikke slå sammen muntlig og skriftlig til ett, felles fag - de kan ikke inneholde vurderingsoversikt. Da er det like greit å bli enig om at alt fagstoff f.eks. legges i skriftlig-faget, mens vurderinger av muntlig aktivitet kan ligge i muntlig-faget.

Klasserom (kontaktlærere)

 • Legge til termin
 • Legge inn klassens timeplan i fraværsmodulen
  (vi bruker timene 1-7, hvor time 4 er midttimen, timenes varighet i minutter må endres samtidig)
 • Innstillinger > Fagegenskaper og funksjoner:
  Bruk fraværsføring (sett merke foran)
  NB: Det skal ikke stå kryss for vurderingsoversikt (skal ikke brukes)
 • På dashbordet (minimum): 'Oppslag', 'Hendelser' og 'Siste endringer'.
 • Rydde opp i oppslag og innhold som ikke er aktuelle lenger
 • Legge opp til at det finnes en innholdsblokk ('rikt innhold') for timeplan

Skoleadministrator legger til infobruker for kalenderen (f.eks. '8AB Gjettum, kalender')

Språk- og valgfag (faglærere)

Disse fagene fører lekser og fravær, i motsetning til de andre enkeltfagene.

 • Importere kompetansemål (Innstillinger > Mål)
 • Legge til termin
 • Legge inn fagets timeplan i fraværsmodulen
  (vi bruker timene 1-7, hvor time 4 er midttimen, timenes varighet i minutter må endres samtidig)
 • Innstillinger > Fagegenskaper og funksjoner:
  Bruk kalender, fraværsføring og vurderingsoversikt (sett merke foran).
 • Sikre at følgende elementer finnes på dashbordet (minst): 'hendelser', 'oppslag', 'siste endringer'.
 • Sjekk deltakerlisten mot papiroversikten. Feil og evt. senere endringer meldes til kontoret.

Skoleadministrator legger til infobruker til kalenderen fra de(n) klassen(e) som er representert i hvert av fagene
(f.eks. '8AB Gjettum, kalender' i alle fag der det er elever fra 8AB)

Lokale fag (skoleadministrator)

 • Tilpasse eksisterende klasse-/personal-/trinnrom til nytt skoleår (endre navn, termin o.l.).
 • Opprette klasserom for nye 8. klasse, legge inn brukere.
 • Elementer på dashbordet (like kolonner):
  Venstre: 'oppslag'. Høyre: 'hendelser' og 'siste endringer'
 • Legge til infobruker for kalenderen (søk f.eks. '8AB Gjettum' eller 'kalender')
 • Felles trinnrom > Innstillinger > Fagegenskaper og funksjoner: Vis bare lenker, deltakere, oppslagstavle og 'bruk filer i fag'.
  Hake skal være tatt bort for Status og oppfølging, Mappevurdering, Vurderingsoversikt, Mål, Fraværsrapportering og Planlegger.

Ny termin etter julOppgave
fag-
lærer
kontakt-
lærer
annen

Klasserom

Legge til ny termin

X


Legge inn ny timeplan (uten å slette den gamle)

X


Språk- og valgfag

Legge til ny termin
XLegge inn ny timeplan (uten å slette den gamle)
XEnkeltfag

Legge til ny termin
XLitt terminologi


Synkroniserte brukere
Elever og ansatte som eksporteres og importeres automatisk mellom itslearning og det skoleadministrative systemet.
Lokale brukere
Brukere som er opprettet av skolen selv, direkte i itslearning, og som ikke blir med i utvekslingene med
det skoleadministrative systemet.
Eks.: testelever ('8Atestelev' osv.) og gjestebrukere (for foreldre, 'gtuf-8AB' osv.)
Synkroniserte fag
Fag som opprettes automatisk i itslearning fra det skoleadministrative systemet, med tilhørende elever og faglærer, etter at skolekonsulenten har koblet disse sammen - f.eks. opprettes "8AB samfunnsfag" med alle elevene i 8A og 8B som deltakere, med tilhørende faglærer.
Fellesfag
Noen av de synkroniserte fagene er det ikke alltid hensiktsmessig å ha hver for seg. Til engelskfaget opprettes det f.eks. to fag, hhv. "engelsk muntlig" og "engelsk skriftlig", siden det gis hver sin karakter. Det samme skjer i norskfaget. I det daglige kan denne inndelingen være upraktisk, siden det arbeides både muntlig og skriftlig i de samme timene. Da oppretter faglæreren i stedete et fellesfag som bare heter f.eks. "engelsk", og som brukes til daglig arbeid. De synkroniserte fagene brukes i så fall bare til å skrive inn terminkarakterer.
Lokale fag
Fag som er opprettet direkte i vårt eget itslearning-område, og som ikke deltar i eksport/import med det skoleadministrative systemet.
Eks.: felles klasserom, fellesfag (se over), personalrom, trinnrom, ...
Synkronisering (liten)
Datatransport som foregår hver kveld mellom itslearning og det skoleadministrative systemet. Endringer i elevgrupper eller fagtilknytninger utveksles og oppdateres.
Synkronisering (stor)
Datatransport som foregår ved slutten av terminen. Hensikten er å eksportere terminvurderinger/standpunkt og fravær direkte til vitnemålsutskriften. Synkroniseringen foretas manuelt, og kjøres av Bærum Kommune, når skolene rapporterer at alle lærere har ført inn det de skal.
Klasserom / klassefag
Rom som ikke har noen fagportefølje. Brukes til fraværsføring og lekseplaner, og i kontaktlærernes kommunikasjon med elevene om timeplaner, spesielle arrangementer, elevrådsarbeid m.v.
Språkfag
Fagene spansk, tysk, fransk, kinesisk og engelsk fordypning følger andre rutiner enn resten av de synkroniserte fagene.
Valgfag
Valgfagene følger samme rutiner som annet fremmedspråk (altså andre rutiner enn resten av de synkroniserte fagene).
Enkeltfag
De synkroniserte fagene som elevene er deltakere i, og som de skal ha vurdering og karakter i.
*) Beskrivelsen ovenfor , og de andre i denne kategorien, er skrevet for lærere og ansatte ved Gjettum skole. Dette er informasjon til nyansatte og jobbsøkere, og et oppslagsverk for de mer rutinerte. Hvordan vi driver skolen skal uansett ikke være en hemmelighet for noen, derfor ligger informasjonen åpen. For flere oppslag i denne kategorien, søk etter tag-en "mest for lærere". Det som ikke finnes her, er informasjon fra pågående prosesser, samt opplysninger av personlig art eller knyttet til spesifikke arbeidsforhold.