Teksten nedenfor beskriver en formell rutine for Gjettum skole. Rutiner opprettes for å sikre forsvarlig, enhetlig, forutsigbar og rettferdig organisering/saksbehandling, og er forpliktende for alle deltakere i skolemiljøet.

Denne rutinen er knyttet til:
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. §10, 11 og 12
§ 10. Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.
§ 11. Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.
§ 12. Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.


Aktiviteter i midttimen

 • Kongen på haugen (se egne sikkerhetsregler nedenfor)
 • Fotballbane (ute)
 • Basketbane (ute)
 • Volleyballbane (ute)
 • Bordtennisbord (ute)
 • Aktiviteter i gymsalen, 3-5 dager i uken.
 • Pc-bruk, sjakk, brettspill, kortspill o.l. på biblioteket, daglig.
 • Fotballspill på miljøverkstedet, når det er åpent.
 • Bordtennis i kjelleren, når den er åpen.

Hvile

 • Pause etter hver time: Tre korte friminutter à 15, 10 og 10 min og 40 min. midttime midt på dagen.
 • Sofa på miljøverkstedet.
 • Sikker sone på biblioteket.
 • Mobil hvileseng på kontoret, som kan slås opp ved behov.

Mat og vann

 • Skolen har ikke fast kantine
 • Elevene spiser i klasserommene mellom kl. 1105 og 1125. Det er inspeksjon på gangen.
 • To vanndispensere, hhv. i hovedbygget og i paviljongen hos 10. klasse.

Regler for ”kongen på haugen”

 • Det er kun lov til å dytte noen ned fra haugen. Når man er nede eller i bakken slipper man taket og går opp igjen.
 • Man må gå frivillig opp på haugen.
 • Når man ligger nede, på bakken eller oppå haugen, er det ikke lov til å angripe.
 • Man skal ikke dytte bakfra.
 • Man skal ikke ta tak i klær, man må ha tak i en del av kroppen.
 • Man skal ikke holde andre rundt hals eller hode.
 • "Feige angrep" er ikke lov - f.eks. at en elev står nede, løper opp på haugen og dytter noen, og deretter løper ned igjen for ikke å bli tatt selv. Hvis man er med, så er man med.
 • De som går opp på haugen, vet hva de går til. Klær og utstyr som ikke tåler det, bør ikke være med.
 • Fysiske skader meldes til inspiserende lærer, og håndteres på kontoret.
 • Hvis reglene brytes, blir eleven i første omgang bortvist fra haugen. Hvis det gjelder flere elever, og/eller skjer gjentatte ganger, stenges haugen i noen dager.

Retningslinjer for inspeksjon

Organisering

 • Alle inspektører har gul refleksvest.
 • Skolen er delt inn i fire soner for inspeksjon i alle friminutter:
  • Innendørs/vestibyle/inngangsparti/toaletter i hovedbygningen. Når bygningen er tømt for elever, fortsetter inspeksjonen utenfor.
  • Innendørs/inngangsparti i paviljongen. Når bygningen er tømt for elever, fortsetter inspeksjonen utenfor.
  • Skolegården foran inngangen til hovedbygningen,
  • Skolegården foran garasjen/gressbanen, inkludert skogholtet.
 • I midttimen er det også inspeksjon i kjelleren og på biblioteket, og det går inspeksjon mellom klasserommene mens elevene spiser.
 • Hovedregelen er at det inspiseres der hvor elevene er. Dersom det er ekstra mange elever inne eller på spesielle områder ute, flytter inspektørene seg dit fra de områdene hvor det er tomt for elever.
 • Tidsrammene på inspeksjonsplanen er beregnet i henhold til arbeidstidsavtalen, og skal følges.
 • Inspeksjonsplanen settes opp for et halvt år av gangen. Det er anledning til å bytte internt, i så fall må avdelingsleder ha beskjed..
 • Ved forberedt fravær byttes inspeksjon med en kollega. Ved annet fravær følger inspeksjonen vikarlærer.

Elevenes opphold - tid og sted

 • Elevene på 10. trinn kan være inne i paviljongen i alle de korte friminuttene (ikke i klasserommene).
 • I midttimen er elevene ute fra alle bygninger etter kl. 1130. På dager det er elevkantine, er elevene ute etter at salget er stoppet.
 • Hvis den grønne lampen i vestibylen lyser, kan elevene være inne i 1. etasje i friminuttet (ikke i klasserom)
 • De dagene kjelleren er åpen, kan elevene være der hele midttimen til læreren begynner å låse.
 • På dager/tider hvor kjelleren er stengt, er det heller ikke adgang til å sitte i trappen ned.
 • Miljøverkstedet er åpent i hele midttimen, så lenge det ikke er gitt annen beskjed. Trafikk inn og ut etter kl. 1130 skjer fra utsiden.
 • Trapper, utgangsdører, rømningsveier og rullestolramper må holdes frie for passasje. Elevene skal ikke oppholde seg under taket foran inngangspartiet.
 • Elevene er innenfor skolens område i friminuttene. Skolens område er: gressbanen, basketbanen, skolegården og gressplenen foran miljøverkstedet.
 • Elever på 10 .trinn kan gå til Rimi for å handle i midttimen, hvis de har skriftlig tillatelse hjemmefra. I de andre friminuttene holder de seg på skolens område.

Inspektørens plikter

 • Inspektørene skal sikre at elevene føler seg trygge i friminuttene. Det hører med til oppgaven å regulere elevatferd slik at de holder seg innenfor ordensreglementet, oppfører seg høflig og respektfullt og ikke oppleves som krenkende/truende av andre.
 • Inspektørene som har første innevakt i midttimen, starter låsing av dørene kl. 1125 - slik at elevene er ute av gangene til kl. 1130.
 • Elever skal vises ut av skolebygget til skolegården hvis de løper, leker uvørent eller på andre måter ikke oppfører seg høflig og respektfullt innendørs.
 • Regelbrudd (røyking, opphold utenfor skolens området, sneball-/stenkasting m.v.) rapporteres til kontoret. Elevene må få beskjed om at de vil bli rapportert.
 • Mobbing o.l. meldes til angjeldende elevers kontaktlærer(e).
 • Elever som ikke retter seg etter beskjeder fra inspektøren, får atferdsanmerkning. De må i så fall få beskjed om at det vil skje.Versjonskontroll:

Opprettet/sist behandlet dato:
09. februar 2010
Siste endringer i nettversjonen:

Date Author Comment
More Revisions
Aug 5, 2015 4:45 am bjamdahl bjamdahl Nytt tidsrom for opphold i kjelleren
Aug 5, 2015 4:22 am bjamdahl bjamdahl Inkludert retningslinjer for inspeksjon (§ 12)
Aug 4, 2015 3:25 am bjamdahl bjamdahl Oppdatert for skoleåret 2015-16
Aug 21, 2012 12:25 pm bjamdahl bjamdahl lagt til revisjonshistorikk
Aug 14, 2012 6:46 am bjamdahl bjamdahl