MEST FOR LÆRERE*)Lærernes arbeidsår er regulert gjennom avtalen SFS 2213, som er inngått mellom KS (Kommunenes sentralforbund) og Utdanningsforbundet. De overordnete hovedprinsippene i arbeidstidsavtalen er bl.a.:

 • Lærere har et ordinært arbeidsår (1687,5 timeverk) som er komprimert på 39 uker og én dag.
 • 38 av arbeidsukene sammenfaller med elevenes skoleår (gjennomsnittlig litt over 43 t/uke).
 • Av disse drøyt 43 timene skal omtrent 31 tilbringes på skolen (1225 timer/år). Resten brukes til faglig ajourhold og til det resterende av for- og etterarbeidet (462,5 t/år, noe over 12 t/uke).
 • Arbeidstiden er definert ved årstimer, som kan fordeles på årets dager og uker slik skolen finner det for godt. Det finnes ingen sentrale bestemmelser om ukentlig arbeidstid, utover at det vil regnes som overtid dersom arbeidsplanen krever at man er til stede på skolen mer enn 37,5 timer pr. uke eller 9 timer pr. dag.
 • De siste seks dagene (45 timer) er planleggingsdager som kommer i tillegg til de 38 ukene sammen med elevene.
 • Lærere har ferie i juli (fire uker og én dag, regnet bakover fra siste ukedag i juli). Øvrig fritid er å regne som avspasering for den høye, ukentlige arbeidstiden.
 • Hvor mange timer undervisning en lærer har i løpet av et år, avhenger av fagkombinasjonen. En gjennomsnittlig lærerstilling i ungdomsskolen omfatter rundt 17,5 undervisningstimer i uken (665 timer på et år), eller omtrent 40% av arbeidstiden. De resterende 60% av jobben foregår utenfor klasserommet.
 • Kontaktlærere har en årlig reduksjon i undervisningspotten på minst 28,5 timer (tre kvarter i uken).

Gjettum skoles lokale tilpasning av arbeidstidsavtalen
...tar utgangspunkt i rammene i den sentrale avtalen, og avklarer nærmere hvordan restarbeidstiden på skolen er fordelt mellom ulike funksjoner, som
 • annen tid med elevene (enn undervisning)
 • for- og etterarbeid, faste møter og kollegialt samarbeid
 • inspeksjon og tilsyn
 • samarbeid med foresatte, arbeid tilknyttet elev- og utviklingssamtaler
 • andre driftsoppgaver (fagseksjonsledelse, arrangementskomiteer, mentorfunksjoner osv.)
 • oppgaver som kan gi nedslag i undervisningspotten (som ytterligere tid for kontaktlærere, trinnleder, IKT-support m.v.)
 • tilpasning av arbeidstid og -oppgaver som følge av seniortiltak og/eller reduksjon i stilling

Kontaktlærerens_arbeidsår,_hovedtrekk.jpg

Den lokale arbeidstidsavtalen for Gjettum skole finnes på itslearning > Personalrom > Verdt å vite - planer.


*) Beskrivelsen ovenfor , og de andre i denne kategorien, er skrevet for lærere og ansatte ved Gjettum skole. Dette er informasjon til nyansatte og jobbsøkere, og et oppslagsverk for de mer rutinerte. Hvordan vi driver skolen skal uansett ikke være en hemmelighet for noen, derfor ligger informasjonen åpen. For flere oppslag i denne kategorien, søk etter tag-en "mest for lærere". Det som ikke finnes her, er informasjon fra pågående prosesser, samt opplysninger av personlig art eller knyttet til spesifikke arbeidsforhold.


Date
Author
Comment
More Revisions
Aug 21, 2012 12:09 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl


Aug 18, 2012 1:58 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl


Aug 5, 2012 3:41 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl