MEST FOR LÆRERE*)Elever har krav på vikar når faglærere er borte. Her er en oversikt over fremgangsmåte ved fravær og varsling, og hvilke forventninger som knyttes til rollen som vikar.

Gjettum skole har som mål at alle elever skal få et adekvat, faglig tilbud også når de har vikar, og at undervisningen henger sammen med timene før og etter. Derfor vil det normalt være faglæreren som setter temaet og skisserer et undervisningsopplegg for vikartimene, hvis det er mulig.

Vikaransvarlig avdelingsleder (deler året i perioder)

 • Arild, tlf 419 06 790
 • Wenche, tlf 920 91 144

Planlagt fravær


 • Skjemaer for permisjonssøknad henger på veggen ved siden av kopimaskinen, eller det kan lastes ned fra Bærum kommunes nettsider. Skjemaet leveres nærmeste leder (avd.leder eller rektor) som legger kopi til vikaransvarlig. Vikaransvarlig følger opp for å avklare hvilke fag, klasser og timer det er vikarbehov.
 • Permisjonsreglementet er å finne i personalhåndboken, som står på kontoret.
 • Det kan gis fri m/lønn også for anledninger som normalt ikke ville utløst det, under forutsetning at de aktuelle timene blir tatt igjen som vikartimer og at det kollegiale samarbeidet ikke vil lide under fraværet. Totalvurderingen foretas sammen med rektor.
 • I tilfeller hvor timene skal tas igjen, regnes det antall timer som står på elevenes vanlige arbeidsplaner i den aktuelle perioden, eventuelt antall timer etter skolens timeplanforslag dersom fraværet omfatter "annerledesdager" for elevene.
 • Vikaropplegg legges til ansvarlig avdelingsleder senest dagen før, slik at vikaren har mulighet til å forberede seg før dagens slutt. Hvis vikaren er kjent, og vikaropplegget er digitalt, kan det sendes som epost direkte til vikaren - med kopi til vikaransvarlig.

Sykdom og annet ikke-planlagt fravær


 • Skolen må varsles så raskt som mulig om hvilke timer, klasser og fag som blir berørt. Vikaransvarlig kan kontaktes fra kl. 07.
 • Hvis det ikke er mulig å få tak i vikaransvarlig, kontaktes rektor (99 79 80 16). I siste instans kan kontoret kontaktes (67 50 65 00, etter kl. 08). Epost brukes ikke til slik varsling.
 • Vikaropplegg for timene kan bero inntil det er funnet vikarer, med mindre det allerede finnes et opplegg og det er enkelt å formidle det muntlig med en gang. Vikaropplegg kan også sendes som epost (etter avtale), eller som SMS.

Om vikartjeneste og forventninger til vikaren


 • Vikartjeneste er å lede en gruppe elever gjennom en undervisningsperiode, inkludert noe for- og etterarbeid
 • Vikartjeneste innebærer ofte å sette seg inn i fagstoff og læremateriell på forhånd
 • Vikaren kan regne med å måtte detaljplanlegge og organisere deler av økten
 • Vikaren fører fravær, i itslearning eller på en lapp til vikaransvarlig (som legger det inn)
 • Vikaren skriver en kort oppsummering til faglæreren etter vikartimen om hva som ble gjort og hvordan det gikk
 • Det kan høre med til vikaropplegget å foreta enkel vurdering/opptelling av elevarbeider fra timen
 • Vikartimer lønnes som om det er vanlig undervisning. Hvis årstimerammen for 100% stilling er fylt opp, kompenseres vikartjeneste med 50% overtidstillegg.*) Beskrivelsen ovenfor , og de andre i denne kategorien, er skrevet for lærere og ansatte ved Gjettum skole. Dette er informasjon til nyansatte og jobbsøkere, og et oppslagsverk for de mer rutinerte. Hvordan vi driver skolen skal uansett ikke være en hemmelighet for noen, derfor ligger informasjonen åpen. For flere oppslag i denne kategorien, søk etter tag-en "mest for lærere". Det som ikke finnes her, er informasjon fra pågående prosesser, samt opplysninger av personlig art eller knyttet til spesifikke arbeidsforhold.