Her gjengis Bærum kommunes retningslinjer for publisering av bilder av elever på internett. Samtykkeskjema deles ut hver høst gjennom skolens info nr. 1.
Les evt. mer om generelle sider ved samtykke, personvern og varslingsplikt.

RUTINEBESKRIVELSE FOR BRUK AV BILDER OG ANDRE OPPLYSNINGER OM BARN PÅ INTERNETT


1. Formål

Bærum kommune ønsker å ha funksjonelle, informative og oppdaterte internettsider som er i overensstemmelse med gjeldende lover og retningslinjer.
Vi kan publisere bilder av barn på nettet. Men i hvert enkelt tilfelle skal vi vurdere behovet, formålet og se på ulempene publisering kan innebære. Forut for at vi legger ut bilde skal det være innhentet samtykke.
Datatilsynet har regler for innhenting av tillatelse og publisering av bilder av barn på internett - www.datatilsynet.no. Disse retningslinjene legges til grunn i Bærum kommune.

2. Omfang
Rutinene gjelder kommunens internettsider generelt, og skolenes og barnehagenes internettsider spesielt, enten disse er en del av kommunens internettsider eller de har egne nettadresser.
Disse retningslinjene legges også til grunn for bilder av barn i Bæringen og andre trykte publikasjoner.

3. Ansvar/myndighet
Denne rutinen er utarbeidet av Informasjonsavdelingen, som også er ansvarlig for oppdatering av den.
Rektor/leder i barnehagen har ansvar for alt innhold på sine sider. Når det gjelder bilder av barn i andre trykte publikasjoner, har redaktør av disse ansvaret for at retningslinjene blir fulgt.

4. Definisjoner
Bilder/film av personer er å anse som personopplysninger. Dette gjelder selv om navn eller andre direkte identifiserbare kjennetegn ikke står i tilknytning til bildet.
Ulike typer bilder:
Portrettbilder er bilder der formålet er å avbilde en eller flere bestemte personer.
Situasjonsbilder er bilder av allmenn interesse hvor situasjonen er hovedinnholdet i bildet. Se Åndsverkloven § 45c.
Se kap. 5.4.
Samtykke:
Frivillig samtykke er et samtykke som ikke er avgitt under tvang.
Uttrykkelig samtykke vil si at samtykket må være en aktiv handling – som f eks å sende inn en svarslipp eller liknende.
Informert samtykke vil si at den som avbildes/den som gir samtykke må få tilstrekkelig informasjon til å forstå hva samtykket gjelder og hvilke konsekvenser det kan få.
Se kap. 5.1.

5. Beskrivelse/fremgangsmåte

5.1. Innhenting av samtykke

Skolen/barnehagen må innhente skriftlig tillatelse fra foresatte for at det skal kunne publiseres bilder av barn under 15 år på kommunens internettsider.
Mindreårige som er fylt 15 år kan selv gi samtykke til bruk av bilder. Et krav til den som gir samtykket er at vedkommende forstår hva han samtykker til.
Personopplysningsloven har følgende krav til samtykke: Det skal være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den det gjelder. Alle tre kravene må være oppfylt for at samtykket skal være gyldig.
Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, både av den mindreårige og av den foresatte. Den mindreårige kan trekke samtykket tilbake selv om den foresatte opprinnelig samtykket til bruk av bilder. Bildene skal alltid slettes når samtykket er trukket tilbake.
Selv om det ikke er noen lovbestemmelse som stiller krav om at et samtykke skal være skriftlig, må det ikke være rom for tvil om et samtykke virkelig er gitt eller ikke. Det er den som har publisert bildene som skal bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke i den konkrete situasjonen virkelig foreligger.

5.2. Rutiner for innhenting av samtykke

Skolene og barnehagene må ha gode rutiner for innhenting av samtykke og bruk av disse.
Samtykket fra foresatte innhentes ved at skjema med underskrift returneres til skolen/barnehagen.
Det er utarbeidet forslag til skjema for innhenting av samtykke fra foresatte.

5.3. Opplysninger om mulighet for misbruk av opplysninger på internett

I forbindelse med at det innhentes samtykke til bruk av bilder må det opplyses om mulige risikoforhold.
Publisering på internett innebærer spredning av personopplysninger som det er vanskelig å se omfanget av. Et oppslag på internett er tilgjengelig for et nærmest ubegrenset antall brukere i hele verden i det øyeblikket det er lagt ut.
Det er mange grunner til å verne barn mot enkelte miljø eller personer. FNs Barnekonvensjon sier at barn har rett til beskyttelse mot uønsket og skadelig materiale og uønsket og farlig oppmerksomhet. Opplysninger kan f eks brukes i direkte markedsføring, videresalg eller til andre framstøt overfor mindreårige. Bildene kan hentes, manipuleres og brukes/misbrukes. I situasjoner hvor det er strid om omsorgsretten eller andre konfliktfylte familieforhold kan barn bli oppdaget ved søk på internett.

5.4. Nærmere om ulike typer bilder

I overensstemmelse med Åndsverkloven § 45c skiller vi mellom fotografier som avbilder en person og fotografier av allmenn interesse hvor situasjonen er hovedinnholdet i bildet.

Portrettbilder
Hovedformålet med portrettbilder er å avbilde en eller flere bestemte personer. Hovedregelen er da at man alltid skal ha samtykke fra de avbildede før bildet legges ut på nett.
Regelen er begrunnet i at en slik publisering vil kunne medføre ulemper for de som er avbildet da noen vil føle det ubehagelig at bilder, gjerne sammen med opplysninger om navn eller lignende, gjøres tilgjengelig for alle. Denne ulempen vil normalt veie tyngre enn interessen i offentliggjøringen. Dette betyr for eksempel at om en skole vil offentliggjøre klassebilder, kan dette bare skje om et uttrykkelig samtykke er innhentet fra alle de avbildede.

Situasjonsbilder
Situasjonsbilder er bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet. F eks en gruppe barn på en forestilling, 17. mai tog, et idrettsarrangement eller hendelser som har allmenn interesse.

Utgangspunktet her er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Det skal likevel alltid foreligge en helhetsvurdering bak offentliggjøringen, der man vurderer formålet opp mot hensynet til de som er avbildet.

5.5. Bilder og navn

Vi skal unngå koblinger mellom bilder av enkeltelever og fullt navn.

6. Intern kontroll/avviksbehandling

Det gjennomføres stikkprøvekontroll i forhold til om gjeldende retningslinjer følges. Slik kontroll skal utføres av det enkelte tjenestested og redaktørene for programområdet

7. Referanser og vedlegg

7.1 Referanser

www.datatilsynet.no

lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (lovdata.no)


Dokumenthistorikk

Rev.nr.
Dato
Revidert av
Revisjon godkj. av
Endringer
0
13.06.05
Laila Sømoen
Einar Kindberg

1
07.09.10
Laila Sømoen
Anne Johanne Enger
Skjema for samtykke endret