Teksten nedenfor beskriver en formell rutine for Gjettum skole. Rutiner opprettes for å sikre forsvarlig, enhetlig, forutsigbar og rettferdig organisering/saksbehandling, og er forpliktende for alle deltakere i skolemiljøet.

Denne rutinen er knyttet til:
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. §14


Gjettum skoles rutiner ved evakuering og brann


BRANN

OG BRANNØVELSER / EVAKUERING 1. Personalet plikter å være kjent med plasseringen av brannmeldere og husbrannslanger, samt plassering og riktig bruk av brannslokkingsapparater.
 2. Når brann oppdages meldes brannen:
  • Slå alarm ved brannmelder.
   Ansvar: den som oppdager brannen
  • Søk å varsle ledelsen.
   Ansvar: den som oppdager brannen
 3. Evakuering
  • Læreren tar stilling ved utgangsdøra fra klasserommet og sørger for at alle straks forlater rommet. (Yttertøy og skolesaker tas ikke med.)
  • Lærer sørger for at vinduer lukkes
  • Når alle har forlatt rommet, lukkes døra og samtlige forlater bygningen uten opphold og under lærerens ledelse. Det skal ikke løpes i trapper eller korridorer.
  • Er nærmeste utgang sperret av røyk/ild, velges korteste vei til annen utgang.
  • Læreren holder gruppen samlet også når de er ute av bygningen, og gruppen stiller opp på ballbanen dekket med asfalt.
  • Læreren teller opp elever, og melder til brannvernleder (rektor).
  • Skolesekretær tar med seg elevperm med navn og adresser ut.
 4. Ettersyn og gjennomsøking av bygget. Egen plan følges.

MERK!

Sikkerheten ved evakuering av skolen under en brann avhenger av læreren.
Orden og ro er av stor betydning for å unngå tap av menneskeliv.


Versjonskontroll:

Opprettet/sist behandlet dato:
21. august 2012
Siste endringer i nettversjonen: