På Gjettum skole gjøres egenvurdering både løpende og halvårlig. Eleven vurderer eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling.

Løpende

I skolens rutiner for underveisvurdering står det at "Alle vurderingssituasjoner inneholder små, enkle egenvurderinger". Det betyr vanligvis at det kan være satt inn ett eller noen spørsmål på slutten av en prøve, eller at eleven skriver en kort egenvurdering av innlevert tekst, kanskje fra en stikkordsliste. Fagene vil bruke varierende tilnærminger. De pedagogiske perspektivene bak egenvurdering er å hjelpe elevene med å bli bevisste sin egen læringsprosess, i tillegg til at de utvikler seg faglig gjennom å få et språk om faget og å måtte formulere seg innenfor fagets struktur og egenart (metakognisjon).

Milepæl hvert halvår

Det gjennomføres en kort egenvurdering rett før halvårsvurderingene deles ut. Egenvurderingen gjøres fag for fag, og elevene skriver ned sine oppfatninger om egen kompetanse:
  • hvilken karakter de forventer å få, og
  • hvorfor det er den karakteren de tror de får.

Egenvurderingen kan etter behov følges opp av en kort samtale med faglæreren, hvor elevens begrunnelse står i sentrum og hensikten er å avstemme forståelsen av hva vurdering er og hvordan elevens prestasjoner passer inn i det bildet.

Forankring i lovverk

Forskrift til opplæringsloven §3-12(hele): Eigenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten er ein del av undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. opplæringslova § 2-3 og § 3-4.