Elevrådet er et organ for brukermedvirkning i skolen, og er hjemlet i opplæringsloven § 11-2: Gjettum skole er medlem i Elevorganisasjonen.

"Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane."

Instruks for elevrådet ved Gjettum skole (vedtatt pr. august 2011)


Gjettum skole er medlem av elevorganisasjonen. Se www.elev.no

Elevrådsarbeid er ikke lenger et fag, men et arbeid som det likevel skal settes av tid til. Gammel læreplan kan være en nyttig rettesnor for å forstå hva arbeid med elevrådsspørsmål bør inneholde. http://www.udir.no/kl06/ELR1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=589758558.

1. ELEVRÅDSREPRESENTANTEN:

Oppgaver:
 • Ha ansvar for rådsmøtene i gruppene / storgruppene sammen med kontaktlærer
 • Møte i elevrådet
 • Delta i et eller flere av elevrådets utvalg
 • Påta seg verv i elevrådet
 • Fremme saker som opptar egen gruppe for elevrådet
 • Informere egen gruppe om aktiviteter og vedtak i elevrådet
 • Ta opp med lærerne saker som gjelder gruppen

Skolen forventer at elevrådsrepresentanten har:
 • Ønske om å bidra til et positivt skolemiljø
 • Evne til å ta initiativ
 • Evne til å følge opp avtaler
 • Evne til å uttale seg på vegne av andre og ikke bare på vegne av seg selv

Elevrådsrepresentanten får:
 • Mulighet til å påvirke skolen på et høyt nivå
 • Disponere en sum penger

2. RÅDSMØTENE I KLASSENE:

Oppgaver:
 • Vurdere og påvirke innhold og arbeidsmåter i opplæringen
 • Ta opp saker som er viktige for gruppa
 • Ta opp saker fra elevrådet, EFU og UKS
 • Arbeide med klassemiljøet og skolemiljøet
 • Arbeide med demokratiske prosesser og bli bevisst på forskjellen på meninger, holdninger og fordommer
 • Arbeide med elevenes evne til å sette ord på og gi uttrykk for egne meninger, se en sak fra flere sider, forstå andres væremåte og reaksjoner og få innsikt i gruppeprosesser

Skolen forventer at det i gruppene...
 • Jobbes systematisk etter kompetansemålene for elevrådsarbeid (se lenke her)
 • Legges til rette for deltakelse i elevrådsarbeid

3. ELEVRÅDET:

Elevrådet består av 24 elevrådsrepresentanter, en representant fra hver basisgruppe.
Ved forfall til elevrådsmøte, representeres den fraværende ved den andre representanten i klassen.
Når det foregår elevrådsaktiviteter i Gjettumtid representerer den ene klassen og møter i elevrådet, mens den andre blir igjen og leder klasserådsaktivitetene.

Oppgaver:
 • Ta initiativ til og gjennomføre tiltak som kan bedre skolemiljøet for elevene
 • Å være et organ som på elevenes vegne øver innflytelse overfor skolens ledelse, skolens SU, FAU og kommunen
 • Å være et formidlingsorgan mellom skoleledelsen og elevene
 • Jobbe for at elevrådsrepresentantene selv oppnår kompetansemålene i faget elevrådsarbeid og for at elevrådsrepresentantene kan bidra til at resten av klassen når de samme kompetansemålene.
 • Forvalte elevrådets økonomi

4. KONTAKTPERSON FOR ELEVRÅDET:

Oppgaver:
Bistå elevrådet med å avvikle møter og løse de oppgaver elevrådet er satt til

5. ORGANISERING:

Valg av elevrådsrepresentanter :
Det er frivillig å stille til valg som elevrådsrepresentant. Det velges en elevrådsrepresentant fra hver basisgruppe i klassen - i alt 24 representanter. Dette betyr at det er to representanter i hver klasse. De to representantene er likeverdige i arbeidet i klassen, men med et særskilt ansvar for egen gruppe.

For å sikre at valg av elevrådsrepresentant blir minst mulig tilfeldig, ønsker vi at:

 • Kontaktlærer, sammen med forrige skoleårs elevrådsrepresentant nominerer 3 kandidater til elevrådsrepresentant. ( I de gruppene der det ikke er tidligere elevrådsrepresentanter eller vararepresentanter, stiller representanten fra fjorårets klasse i begge nominasjonskomiteene.) Det skal tas hensyn til egnethet og om det er grunn til å tro at kandidaten kan tenke seg vervet.

 • På 8. trinn foregår valget slik vi vanligvis har gjennomført det – med forslag fra elevene.

 • Nominasjonskomiteen snakker med de nominerte og klarlegger at det er greit for vedkommende å stille til valg.
 • Valget skjer skriftlig i hver basisgruppe
 • Resultatet av valget leveres til rektor så snart det er klart
 • Elevrådsrepresentanter for kommende års 9. og 10. trinn velges om våren, 8. trinn om høsten

 • Det gjennomføres overføringsmøter mellom nytt og gammelt elevråd om våren
 • Nytt elevråd tiltrer så snart som mulig etter skolestart. Elevrådsrepresentantene for 9. og 10. trinn starter opp ved skolestart om høsten.

Elevrådsmøter:
 • Det avholdes elevrådsmøter ca. hver 3. uke, fortrinnsvis i Gjettumtid
 • Det lages en møteplan for hvert halvår
 • Det skal kalles inn til elevrådsmøte skriftlig. Innkallingen sendes på e-post senest tre dager før møtet finner sted
 • Møtene holdes normalt på MP3
 • Møtene ledes av elevrådsleder
 • Elevrådets kontaktlærer er til stede og bistår
 • Det skal skrives referat som er publisert senest to dager etter at møtet er avholdt

Elevrådsstyre:
 • Det må vurderes om det skal velges et elevrådsstyre bestående av 4 representanter: elevrådsleder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær
 • I et elevrådsstyre må det sikres at styret er representert med en elev fra hvert av trinnene på skolen
 • Elevrådsstyret forbereder saker til elevrådsmøtene i samråd med kontaktperson for elevrådet.

Funksjoner i elevrådet:

(1 elev) Elevrådsleder (10. trinn), forberede og lede elevrådsmøter, holde tale 10.trinns avslutning, delta i SU, sitter i et evt. elevrådsstyre, møter i elevenes fellesutvalg (EFU) og ungdommens kommunestyre ( UKS), holde velkomsttale på det årlige ballet for 10. trinn
(1 elev) Elevrådets nestleder, sitter i ungdommens kommunestyre ( UKS) og er vararepresentant til elevenes fellesutvalg (EFU),
(2 elever) Sekretærer, skriver møtereferat, brev og lignende, sikrer at referatet publiseres på nettet/itslearning, sender referatene til elevrådsrepresentantene på e-post ( 8. og 9. trinn)

Faste utvalg (og hvem de samarbeider med):
(3 elever) Utvalg for skolegårdsfest (sosiallærer)
(3 elever) Utvalg for idrettsarrangement (kroppsøvingsleder)
(3 elever) Utvalg for informasjon om Gjettum skole (info på foreldremøter, for nye elever) (rådgiver)
(3 elever) SU = Skolemiljøutvalg. Elevrådsleder, én repr. fra hhv. 8. og 9. trinn (rektor)
(3++ elever) Utvalg for skolegensere
(2 elever) Utvalg for årbok

Date Author Comment
More Revisions
Aug 17, 2014 2:54 pm bjamdahl bjamdahl små endringer i tekst etter bortfall av faget "klasserådsarbeid"
May 10, 2012 2:14 pm bjamdahl bjamdahl
May 10, 2012 2:11 pm bjamdahl bjamdahl