Teksten nedenfor beskriver en formell rutine for Gjettum skole. Rutiner opprettes for å sikre forsvarlig, enhetlig, forutsigbar og rettferdig organisering/saksbehandling, og er forpliktende for alle deltakere i skolemiljøet.
Denne rutinen er knyttet til:
Forskrift til opplæringslova § 3-11
Lokal organisering på Gjettum skoleI begynnelsen av hvert halvår innkalles elevene til en samtale med kontaktlæreren. På Gjettum skole gjøres forberedelsene til elevsamtalen skriftlig. Elevene får spørsmål og problemstillinger de skal forberede seg til å snakke om.

Elevsamtalen gjennomføres på en avtalt dag, elevsamtaledagen. På denne dagen får elevene arbeidsoppgaver fra forskjellige fag, som skal gjennomføres hjemme. Det settes opp en tidsplan for når hver av elevene skal ta pause i arbeidet for å møte på skolen til elevsamtale.

Elevsamtalen skal handle om
  1. utvikling ift kompetansemålene
  2. arbeidsrutiner, orden og atferd
  3. trivsel og psykososiale forhold

For nye elever i 8. klasse er samtalens hovedformål at elev og lærer skal bli kjent med hverandre.

- Samtalen rundt pkt. 1 tar utgangspunkt i halvårsvurderingen fra forrige termin (unntatt ved oppstart i 8. klasse), for eksempel slik at samtalen i aug/sept forholder seg til halvårsvurderingene fra juni.
- Samtalen rundt pkt. 2 og 3 forberedes skriftlig av eleven, etter spørsmål fra fastsatt mal.
Rammen for elevsamtalen er 20 min.

Hensikt og resultater

Resultatet av samtalen kan være avtaler som inngås mellom lærer og elev om bestemte satsninger – eller også emner, mål og drømmer – som eventuelt kan tas med videre inn i utviklingssamtalen dersom det er behov for det. Det skrives ellers ikke oppsummering fra elevsamtaler. Elevsamtalen ses i sammenheng med utviklingssamtalene, hvor også foreldre deltar. Både elev og kontaktlærer kan be om flere elevsamtaler dersom det skulle være behov for det.

Det føres ingen referater fra selve elevsamtalen, men viktige avtaler og utfordringer følges opp gjennom utviklingssamtalene.

Elevsamtalene er i utgangspunktet personlige og konfidensielle mellom elev og kontaktlærer. Lærer vil ikke bringe videre informasjon fra møtet verken til foreldre eller til andre lærere uten at det er avklart med eleven på forhånd, med unntak av forhold som disse:
- Foreldre har også krav på informasjon om elevens daglige arbeid og utviklingen knyttet til fagenes kompetansemål (se utviklingssamtalen).
- Skolen har plikt til å informere foreldre om emner som er sentrale for utøvelsen av foreldreansvaret.

Mht. til det siste punktet må informasjonsplikten ses i forhold til personopplysningsloven og ungdommens økende rett til å forvalte eget rykte og person, og beskyttelse mot krenking av privatlivets fred.

Utfyllende drøfting om foreldresamarbeid, konfidensialitet og personvern m.v. kan for eksempel finnes på personvernskolen.no og på nettsidene til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Forankring i forskrift

Elevsamtalen er knyttet til underveisvurdering (jfr. forskrift til opplæringslæringsloven §3-11):

[…]Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg.
[…]Eleven, lærlingen og lærekandidaten har minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga […].
Versjonskontroll:

Opprettet/sist behandlet dato:
08. august 2012
Siste endringer i nettversjonen: