elevundersøkelsen

Eleveundersøkelsen er en stor, årlig undersøkelse som gjennomføres tidlig på våren på alle trinn hos oss. Undersøkelsen administreres av Utdanningsdirektoratet, og består av spørsmål som undersøker sider ved elevenes trivsel, læring, medvirkning, oversikt og motivasjon. I tillegg inneholder undersøkelsen et bredt spekter av spørsmål som skal avdekke og beskrive mobbing.

Resultatene fra elevundersøkelsen kommer tilbake til skolen, og benyttes i målsettingsprosesser. Resultatene om mobbing følges spesifikt opp i alle klasser, og krysskobles med øvrig informasjon fra elevsamtaler, utviklingssamtaler osv.

Resultatene for 10. trinn publiseres offentlig i mai med samleskår for hovedområdene gjennom skoleporten.udir.no, etter at alle skoler har gjennomført undersøkelsen. Resultatene fra 8. og 9. trinn brukes bare internt i skoleutvikling og i vurdering av spesielle tiltak på egen skole.

Se også skolens rutine for arbeid med elevundersøkelsen.