Gjettum skole bruker epost som sin primære kommunikasjonskanal med foreldre. Ranselpost ble avviklet som hovedprinsipp i 2009. Alle læreres epostadresser finnes på skolens nettsider. Generelle invitasjoner, skjemaer og annet innhold som krever aktiv handling fra foresatte, sendes med epost.

Foresattes epostadresser samles inn av kontaktlærerne ved skolestart i 8. klasse. Foresatte er selv ansvarlige for å informere skolen, ved kontaktlærer, dersom de skifter epostadresse. Adresselister til foreldre deles ikke ut, men hver høst innhentes det samtykke hos foreldrene på at kontaktinformasjonen kan deles med foreldrekontaktene i klassen. Foreldrene kan da også velge hvilken kontaktinformasjon som skal brukes.

Skolen har som rutine å bruke blindkopi-feltet til gruppeadresser for mottakere utenfor skolen. Foreldrekontakter i klassene oppfordres til å gjøre det samme.

Ved bruk av epost må tas det hensyn til personvernet, og skolen forbeholder seg retten til å besvare henvendelser fra foresatte på andre måter dersom vi oppfatter at kommunikasjonen inneholder informasjon som regnes som sensitive personopplysninger, eller som vil være forstyrrende for privatlivets fred dersom den blir gjort kjent for uvedkommende. Slik informasjon kan i de tilfeller det er mulig, sendes som kryptert vedlegg.

Skolen har som hovedregel å omtale alle elever bare med initialer i epost, uavhengig av om andre har omtalt eleven med fullt navn i forutgående kommunikasjon.

Følgende dokumenter sendes fortsatt med vanlig post: Varsel om fare for nedsatt karakter eller manglende karaktergrunnlag i fag, informasjon om disiplinærsaker (hvis de er i et format som krever signatur og retur til skolen), individuelle opplæringsplaner, og referater fra tverrfaglige møter eller møter med PPT, helsesøster og/eller rådgiver.