Oversikt over aktuelle rutiner og planer, og hvordan de er koblet til lover og forskrifter.

(se også alfabetisk oversikt nederst på siden)

Elevenes psykososiale skolemiljø

(Oppl.l. kap 9a)

referanse

§

Plan for Bærum kommune
9a
Plan, konkretisert for Gjettum skole
9a
Meldeskjema om bekymring
9a
Handlingsskjema for skolens arbeid
9a
Handlingsdiagram for skolens oppfølging
9a
Rutine for ansattes handlingsplikt
9a-3

Forskrift om miljørettet helsevern

i skoler mv.


Handlingsplan for internkontroll
4
Miljørettet helsevern, organisasjonskart
4
Opplysnings- og informasjonsplikt
5
Mal for vernerunde
7, 9, 13, 19, 20, 21
Lekselesing på skolen, retningslinjer
10
Aktiviteter, hvile og mat
10, 11, 12
Gjettumstandarden
12
Elevenes psykososiale miljø,
se ovenfor (tiltak til opp.l. kap 9a)
12
Elevundersøkelsen, rutine for arbeid med
12
Innskolingsprogram for 8. trinn
12
Lærer legger hånd på en elev
12
Prøver og innleveringer, lokale regler
12
Stort fravær, elever
12
Vold og voldssituasjoner blant elever
12
Ordensreglement
12
Adgang til å forlate skolens område for elever i 10. klasse
14
Ekstreme voldshendelser
(krever pålogging til Itslearning)
14
Gulv i sløydsalen, vurdering av
14
Elev legger hånd på lærer
14
Gymsal og garderober, bruk av
14
Naturfagsal, bruk og HMS
14
Skolekjøkken, bruk av
14
Keramikkrom, bruk av
14
Kunst- og håndverksrom, bruk av
14
Ettersyn av utstyr
14
Turer, sikkerhet og bemanning
14
Turer, sjekkliste for trinnet
14
Sorg
14
Tilsynsvakt, rutiner og veiledning (intern)
14
Evakuering og brann
14
Uakseptabel elevatferd
14
Sår og blodsøl, hygieneregler
15
Førstehjelp, rutiner ved nødvendig bruk
15
Medisinering av elever
16
Tilrettelegging for helseforhold
16
Tildeling av ekstrasett med lærebøker
16, 10, 12
Smittevern ved Gjettum skole
17
Godt fysisk arbeidsmiljø inne for elever
19
Drikkevann
22
Sanitære forhold
23
Spesialavfall, håndtering
24

Alfabetisk rekkefølge